Goed bestuur: een integrale pijler van duurzaamheid

De duurzaamheidsrapportering van Europa stoelt op drie pijlers: E, S en G. Die derde pijler is voor vele bedrijven de minst bekende: governance krijgt doorgaans minder aandacht dan de klimaatgerichte en sociale thema’s. Maar goed werkende bedrijfs- en bestuursstructuren en -processen zijn net essentieel om duurzaamheid goed te verankeren binnen de onderneming. Lees hier alles wat je moet weten over de governance standaard.

June 7, 2024
Governance

Wat omvat het begrip ‘governance’?

In het algemeen omvat governance zowel het proces van beleidsuitvoering, als het toezicht op die uitvoering. Ook de verdeling van bevoegdheden en de gedragsregels en principes van een organisatie vallen hieronder. Vaak hebben bedrijven al heel wat (geschreven en ongeschreven) policy’s rond governance, zoals een code of conduct of een anti-corruptiebeleid. Met de komst van de ESRS-standaarden schept Europa nu klaarheid waar logische bedrijfsvoering eindigt, en waar duurzaam beleid begint. Tegelijk verplicht Europa ondernemingen om hun beleidsstukken daadwerkelijk te omschrijven in het duurzaamheidsrapport, samen met een verwijzing naar waar die documenten publiek raadpleegbaar zijn.

Belangrijk te weten is dat ‘governance’ zowel een eigen pijler in de ESG-driedeling is, als een thema in de overkoepelende standaard ESRS 2. Bij die algemene rapporteringsvereisten beschrijft ESRS 2 hoe je rapporteert over de samenstelling van het management en de raad van bestuur en wat hun expertise is. Welke rol het management speelt als het gaat om materiële ESG-risico’s en opportuniteiten. Welk beleid zij vervolgens uitzet en hoe er aan risicobeheer wordt gedaan. Heb je nog vragen over deze algemene governance-principes, verwijzen we je door naar dit artikel of kan je contact opnemen via mail@pantarein.be. In de rest van deze insight gaan we namelijk dieper in op de inhoud uit de governance-standaard ESRS G1.

De spil van governance: business conduct

De governance pijler dan: die draait rond business conduct (in het Nederlands: ‘zakelijk gedrag’). Je dient te rapporteren over business conduct als uit de materialiteitsanalyse blijkt dat dit thema materieel is, wat bijna altijd het geval zal zijn.

Het doel van Europa met de governance-standaard is om transparantie te bieden over hoe je onderneming omgaat met zakelijk gedrag, kortom: over de ethiek en het beleid van je onderneming. Daarbij focust de governance-standaard op drie thema’s:

  • Bedrijfscultuur

Om de lezer diepgaander inzicht te geven in je bedrijfscultuur, dien je ook je beleid met betrekking tot anticorruptie en anti-omkoping te beschrijven. Denk hierbij aan hoe je bedrijf omgaat met klokkenluiders en of er opleidingen worden gegeven over anticorruptie en anti-omkoping. Opmerkelijk is dat de governance standaard ook aandacht besteedt aan dierenwelzijn. Is je bedrijf bijvoorbeeld actief in de agrosector, hou hier dan zeker rekening mee.

  • Relaties met leveranciers en impact op de supply chain

Daarnaast vraagt de governance standaard dat je je aanbestedingsproces toelicht. Houd je rekening met sociale en milieucriteria bij de selectie van je leveranciers? Krijgt je procurement-team opleiding over het screenen van leveranciers? Bren je plaatsbezoeken bij je leveranciers? Met dergelijke topics legt ESRS G1 een duidelijke link met de opkomende Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSRD), die als doel heeft negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in de waardeketen aan te pakken.

  • Politieke invloed van de onderneming

Tot slot dien je ook transparantie te bieden over je politieke invloed, waaronder lobbyactiviteiten gerelateerd aan onderwerpen uit je materialiteitsanalyse. Dit omvat de standpunten die je als bedrijf hebt ingenomen, en ook de geldwaarde van eventuele bijdragen. Hoewel sommige bedrijven intuïtief menen dat hun politieke invloed en lobbying onbestaande is of niet-materieel, blijkt dat in de praktijk toch geregeld voor te komen. Een voorbeeld: je bent een onderneming in de alcoholindustrie en een van je materiële thema’s is ‘verantwoord drinken’. Als je dan tegelijkertijd lobbyt om de leeftijdsgrens voor alcohol te verlagen, dien je dit te rapporteren.

Tot slot

Naast je policy’s en acties te beschrijven, moet je in je duurzaamheidsrapport ook indicatoren en doelstellingen (metrics & targets) gerelateerd aan business conduct rapporteren. Een indicator kan het aantal bevestigde incidenten van corruptie zijn, een doelstelling kan zijn dat je de betalingstermijnen naar je leveranciers toe wilt inkorten.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de rol en de expertise van de administratieve, leidinggevende en toezichthoudende organen van groot belang is om structureel duurzaamheid in te bedden in je organisatie. Naast hun voorbeeldfunctie en invloed op de bedrijfscultuur, staan zij aan het roer om een beleid over zakelijk gedrag in lijn met de vereisten van de CSRD (bv. anticorruptie, leveranciersmanagement) vorm te geven.

Klaar om aan de slag te gaan met governance binnen jouw organisatie? Pantarein helpt je op weg! Neem vrijblijvend contact op via mail@pantarein.be.