Algemene voorwaarden

Algemene verkoops­voorwaarden en dienstverlenings­voorwaarden.

Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna de "algemene voorwaarden" genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Pantarein Publishing bv, met maatschappelijke zetel in Martelarenlaan 9, B-3150 Haacht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474604766, hierna de “dienstverlener” of de “verkoper” genoemd.

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper/dienstverlener en de klant verbinden. Zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij de verkoper/dienstverlener bestelt.

De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen de partijen.
Ze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper/dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper/dienstverlener: https://wearepantarein.be/, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten en/of diensten die nadien worden geplaatst.

Aanbod en bestelling

Een overeenkomst tussen Pantarein Publishing en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door een bevestiging van de klant via e-mail of andere digitale kanalen (Messenger, Whatsapp, Teams) of na het verzoek om de werkzaamheden te starten.

De klant is steeds verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Pantarein Publishing geleverde diensten en werken.

Het komt de klant toe de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele vergissingen onmiddellijk aan de verkoper/dienstverlener te melden.

De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

Elke bestelling is een aanvaarding door de klant of opdrachtgever van deze algemene voorwaarden en is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door de verkoper/dienstverlener. De handtekening van de klant op documenten en zijn e-mails zijn voor hem bindend.

Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, conform artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

De annulatie van de overeenkomst en/of bestelling door de klant is enkel mogelijk indien de verkoper/dienstverlener zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van 250 EUR.

Betaling

De facturen zijn betaalbaar, in de munteenheid van de factuur, ter maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener ten laatste dertig dagen na facturatiedatum.

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur dient per gewoon en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek hieraan kan de klant de factuur niet meer betwisten.

Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.
Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven, zal, ten aanzien van een particulier, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar opbrengen. Ten aanzien van handelaars zal de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal bovendien, ten titel van schadevergoeding en intresten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaald gebleven bedrag.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen niet inbegrepen.

Iedere verhoging van de btw (belasting op de toegevoegde waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten en/of diensten.

Termijnen

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper/dienstverlener, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De verkoper/dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is.

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper/dienstverlener, geen enkele andere vordering laten gelden.

In geval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de klant per aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de verkoper/dienstverlener dienen te zenden, waardoor deze laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde product(en) te leveren en/of de bestelde diensten uit te voeren.

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling.
Het eigendomsrecht van de producten wordt slechts aan de klant overgedragen na afhaling of levering van de artikelen en na integrale betaling van de bestelling. Als uitzondering op artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de dag der volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, te schenken of ter waarborg te gebruiken, op om het even welke manier. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de artikelen aan te brengen, om ze onroerend te maken door incorporatie of bestemming, ze te verkopen of er op gelijk welke wijze over te beschikken.

Zolang de verkoper beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde goederen, in overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de klant aansprakelijk voor het onderhoud en de goede staat van deze producten. Gedurende deze periode zal enkel de klant aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of de eventuele beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen ieder risico te verzekeren. De klant verbindt zich er eveneens toe de producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet met andere producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de goederen eigendom zijn van de verkoper.


Opzegging van de bestelling

Het eventuele voorschot dat door de klant aan de verkoper/dienstverlener werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de verkoper/dienstverlener het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de producten en/of diensten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling.
Levering en/of uitvoering van de bestelling

De leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen die door de verkoper/dienstverlener werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de verkoper/dienstverlener niet. Een vertraging in de levering en/of uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

De bestelling zal slechts aan de klant worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling. De overdracht van de eigendom en de risico’s heeft plaats op het ogenblik van de integrale betaling van de bestelling. De klant wordt er bijgevolg van in kennis gesteld dat hij als enige de risico’s draagt die aan de levering verbonden zijn.

Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt hij de klant de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn.

Ontvangst van de bestelling en klachten

Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 8 dagen volgend op de levering van de bestelling of volgend op de melding dat de bestelling beschikbaar is in het daartoe voorziene afhaalpunt. Indien de klacht niet op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn wordt ingediend, zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard.

Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 8 dagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Indien de klacht niet op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn wordt ingediend, zal hiermee geen rekening worden gehouden.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen het vervangen van het product en/of de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van deze producten en/of diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de verkoper/dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de verkoper/dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

Garantie

o Wettelijke garantie voor alle klanten

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper ertoe gehouden de producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de klant binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. De klant zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product te behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

De verkoper is er niet toe gehouden de producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die de klant heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop. De verkoper is er enkel toe gehouden de klant te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de klant gemeld heeft.

Enkel de factuur of de bestelbon gelden voor de klant als garantiecertificaten ten aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en in hun originele versie te worden voorgelegd.


o Waarborgen met betrekking tot de geleverde diensten

De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten als een goede huisvader uit te voeren.

De klant beschikt wat de geleverde diensten betreft over een overeenstemmingswaarborg ten aanzien van de initieel gevraagde diensten. Indien binnen deze termijn een afwijking wordt vastgesteld, zal de dienstverlener deze afwijking kosteloos en zo spoedig mogelijk verhelpen, onder voorbehoud dat deze vastgestelde afwijkingen als zodanig kenbaar worden gemaakt aan de dienstverlener. Worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de overeenstemmingswaarborg: de diensten gevraagd naar aanleiding van een niet-toegelaten interventie of wijziging, naar aanleiding van een verkeerd gebruik of naar aanleiding van een niet-conform gebruik door de klant, of nog, ten gevolge van een afwijking gecreëerd door de interventie van de klant of een derde.

De dienstverlener verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zouden zijn door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien de dienstverlener beroep zou hebben gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren, verklaart hij alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te hebben verkregen.

De dienstverlener vrijwaart de klant bijgevolg tegen iedere eis, bewering, revindicatie of het verzet van iedere persoon die met betrekking tot het geheel of een deel van de geleverde diensten een intellectueel of industrieel eigendomsrecht inroept, of die een daad van oneerlijke concurrentie stelt.

Aansprakelijkheid

Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de verkoper/dienstverlener gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk is, behoudens bedrog of grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de verkoper/dienstverlener aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de verkoper/dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten of diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

De verkoper/dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de verkoper/dienstverlener of door het internet.

De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper/dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toeval. De verkoper/dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet-uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper/dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de verkoper/dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de verkoper/dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper/dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper/dienstverlener ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper/dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de verkoper/dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen een redelijke termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper/dienstverlener, is de verkoper/dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper/dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de verkoper/dienstverlener.

Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of levering van de producten/diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.
In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.
Zodra een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen samen met de bemiddelaar de modaliteiten van de bemiddeling vast.
Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.
Indien de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Leuven.